วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คำขอขมาโทษ


คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
                กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ จงยกโทษ โปรดให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ ความไข้ขออย่าให้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย หายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย ความอุบาทว์ เสนียดจัญไร อันตรายทั้งหลายจงเสื่อมไป สิ้นไป สูญไป หายไป ข้าพเจ้าจะปรารถนาสิ่งใด ขอให้ได้สมความปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ.
                (จงตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนาที่ต้องการตามใจ)